تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - در انتخابات شوراها، قوم و قبیله گرایی را کنار بگذارید