تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - در انتخابات هیچ اداره ای حق ندارد له یا علیه کسی اقدامی کند