تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - تذکر جدی امام جمعه شهرآستانه در رابطه با ماسه های کرنجیل و کمردیگله