تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - تعهد سد کمال صالح در حوزه شهرستان شازند اجرایی نشده/سهم آب صنایع شازند از سد کاهش یابد