تبلیغات
شهرستان شازند (شازند، آستانه، مهاجران، هندودر، توره، شهباز) - کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در محورهای شازند مشهود است